Monday 4 December 2017

Diya Karte Hai.....

Khud Se Buraiyon Mein Muftala Hokar

Apne Halato Ko Dosh Diya Karte Hai....

Khud Nahi Hai Abhi Tak Imaan Par Kamil

Jo Logo ko Dawat-e-Iman Diya Karte Hai.....

No comments:

Post a Comment