Sunday 2 March 2014

Jhadta hai patta paid se jis tarah
Ujad dya humari zindagi se hume us tarah
Ab to rehem karo  maang raha hun panah tumse
Shetan mangta hai panah farishto se jis tarah......

No comments:

Post a Comment